Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene voorwaarden

Download als PDF: Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LabelTycoon zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Mocht een bepaling vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LabelTycoon worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LabelTycoon ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van LabelTycoon zijn vrijblijvend en LabelTycoon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LabelTycoon. LabelTycoon is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde (aanvullende) voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LabelTycoon dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient voor aflevering, of binnen 30 dagen (wanneer u op rekening koopt), te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door LabelTycoon bent u een bedrag van zevenëntwintig euro en vijfenzeventig eurocent (€ 27,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien LabelTycoon haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van LabelTycoon om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LabelTycoon gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen drie (3) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LabelTycoon.

Artikel 4. Levering
4.1 De door LabelTycoon opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Vanwege files en routes is het niet mogelijk op een vooraf overeengekomen tijdstip te leveren. Op de dag van levering kan de transporteur u wel een tijdstip bij benadering aangeven. U dient op het opgegeven adres aanwezig te zijn.
4.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan LabelTycoon te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien (de verpakking van) het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Wij betalen u de waarde van de producten terug. De verzendkosten en de kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LabelTycoon verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LabelTycoon geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 LabelTycoon garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LabelTycoon daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en per aangetekende post met bewijs van ontvangst, en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LabelTycoon de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LabelTycoon, dan wel tussen LabelTycoon en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LabelTycoon, is LabelTycoon niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LabelTycoon.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LabelTycoon in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LabelTycoon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LabelTycoon kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan LabelTycoon schriftelijk opgave doet van een adres, is LabelTycoon gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan LabelTycoon schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door LabelTycoon gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LabelTycoon deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LabelTycoon in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LabelTycoon vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 LabelTycoon is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Schade
12.1 Het gebruik van onze produkten is op eigen risico. LabelTycoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van onze produkten.